TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Bin Yıllık Ocak Kültürü

 • "BİN YILLIK OCAK KÜLTÜRÜ"
  Bin yıllık ocak kültürü
  30 Haziran 2014, 19:26

  Bin yıllık ocak kültürü

  Bin yıllık ocak kültürü. Mana yazılarımdan, Alevilikte Aleviliği yaşayan yaşatan, babadan oğul a bırakılan emanetlerin bile taşıyan, sahiplenen evvel eline beline diline sahip çıkanlar, Alevilik inancının büyük bağlantılı olduğu birbirine iç içe, el verenler, yol verenler, ocaktan gelenler, kol ocakları, yer ocakları, bel olacakları, kurulum ocakları pir dedeye ana ailesi baba ana ile ocağa dâhil olanlar belden yoldan gelenler ocağa dâhil olanlar, kutsallık manevi güçlerin koruyanlar, saygı vardır sevgi vardır hoşgörü vardır, yanlış izin verilmez, Kerametlerin gizler, alay edilmesini istenmez, mensup olmak birliktir, ayrıcalık yoktur, ayrıcalıklara izin verilmez, manada ise fidan dikilir yıllarca yaşar korunur asırlık olur korunur, baltayı eline alan koşmaz, kesmek için koşmaz yaşatmak için koşar, suyunu verir bakımını yapar, ağacını kurutmaz,

  Alevilikte, Bin yıllık ocak kültürü, bel ile yol ile topluluk ile cemaat yapılanması ile dergâhlar ocaklar ile bağlılıklar ile manada disiplinli olmak esastır, yolu yolun kaidelerini bilmek esastır, kutsal temellere sahiplenmek esastır, ululuk keramet sahibi Ali İslam’dır, İslam Alidir peygamberin ehlibeytin soyundan dayanan, hak birliğinde iri diri olan Allah yolunda evladı ker belanın aracılığıyla süre gelen post sahipleri, abdallar, dervişler Seyitler tarafından evliyalar enbiyalar kutb-i cihan hak erenleri olarak her kaynak her söz her delil meydandadır şeceresi ile meydandadır çırasın uyardan meydandadır, ocak uluların soyu yolu bellidir, Ali’ye bağlılığı bellidir, hiç bir zaman bir yezit posta oturamaz, yezitte yer verilmez, yezit meclise alınmaz, yezit dergâha ocağa alınmaz, lanet okunan iki cihanda lanetli kalır, Şecerelere inanılır belden yoldan gelenler bilinir, düzmece olmaz yalan olmaz,

  Ali evladından olmayana niyaz verilmez, ali yolunda hakka muhammende yapılan hizmetler ibadetler hakka kulluk iledir, hak yolunda evvel ölmek iledir, Alevilikte hizmetlerin karşılığı insan olmak yaşamak bırakılanı sevdirmek yaşatmaktır, son nefesine kadar hak bilmek hakki zikretmektir, son nefesine kadar, eline diline beline bağlı kalmaktır, ocaklar kültüründe, dede babalar, evladı seyitler pirler, keramet gösterenler, elini hakka yetirenler hükmüne ferman yazanlar her nefesinde hak olanlar, konuşan Kur’an olanlar, hizmetleri hakkadır, Muhammed Aliye ocaklarına dergâhlarınadır, eğitimini iyi alanlar iyi verirler, ocağında dergâhında irşat ederler, posta hazırlarlar sınavlardan geçirirler, manda ise pirler, ateşe hükmederler zehir içerler zehir hükmederler şerbetin eylerler, elini verildiğini elsiz bırakmazlar, köprüsünde yalnız bırakmazlar dualarını verenler üzerlerine duaları ola hak eyvallah seyitler soyundan gelenler vardır, dedeler soyundan gelenler vardır, babalar soyundan gelenler vardır, dikme dedeler vardır sonuçta Ali aba ocaklarında birleşirler bir vücut olurlar, mehdi sahip zamanın sancağında Alinin zülfü karı olurlar, Allah aşk ile alevi ocakları

  Ali abadan Muhammed Aliye bağlıdır, on iki posta bağlıdır, hünkâr hacı Bektaş velinin ocakları alevi ocaklarıdır, devamını süregelenlerdir, evveli kırkların ocaklarıdır, Ali birliğinde ol asılı nurun ocağıdır, Türk dünyasında ise, alevi ocakları şah İsmail yolu ile gelenler, birliği ile gelenler, sultanı hünkâr şah hacı Bektaş’ın yolu birliği ile gelenler, evlat-i resul seyyid ile gelen ocaklar kutsal kabul edilir, Allah yolunda her ocak kabul edilir, post ocakları ise ker belanın yolunda kabul edilir, dedelik görevi ocak zade dedeler yapar, ocak zade dedelerin, seyitler tarafından evladı seyitlerin pirlerin yetiştirdikleri ocaklardır, diğer ülkelerde ise, ocaklar kültürü, Ahmet ye sevi ocakları, Aleviliğe dayanır, pir lokman ocakları, hünkâr hacı Bektaş veli ocakları Aleviliğe dayanır, her ocak Allah katında belden gelenler ile yolun sürenler ile birdir, Bin yıllık ocak kültürü, Alevi geleneğinin evlat-i resul (seyyid) geleneğin okumamsa yazması olmasa bile kalbine düşen nur iledir, içilen dolu iledir, zerreden olan DÜ cihandır, yedi kıta da birdir ol hak bir vücut eyledi yedi yer göktür, manada yedi derya yedi kıtayı bir edenin aşkına aşk ile bir vücudun bulduranın aşkına aşk ile hü, dedelik kurumları mürşit pir rehber iledir, bazı yerlerde ise pirin mürşidin yerin almaşı iledir, pirler divanında ise, pirlerin, mürşitlerin rehberlerin Yerin alması iledir, Alevilikte bu sıralama işlevseldir, manada ise der birbirini tamamlar, asla anlamsız hale getirmez, asla yoldan dışarı çıkmaz çıkmasına izin vermez, ocak zade olan dede soylu görevini yapar, akraba dede aileleri ile aralarında gerçekleşir, dedeler bir araya gelir iri diri kılınanı seçer secimin yapar kararın kılar, kızıllaş alevi dedelerinde ise, bağımsız ocak zade dedeler vardır,
  Hacı Bektaş Veli ’pirdir, yolunda pir olan, kabul etmekle birlikte postunda oturmasını temsil eder, hizmetlerini icatlarını hüccet izin almaksızın talipleri elini hakka yetirirler temsil edilen Hacı Bektaş’ın postunda oturan yolu temsil eden yoluna türap hizmetlerini görür talipler, Nerde yaşarsa yaşasın kırda yaşasın dağda bağda şehirde yaşasın sosyal yapılanmayı bilir görevini bilir, uyumlu olur çalışmasına devam eder temsil ettiği üstünlük sahibidir, birlik yolundadır, iri diri olanlar bağımsız olarak nitelendirilmiştir, evvel yoluna değer verir belden yoldan gelene değer verir taliplerini yetiştiren, taliplerinden eş değer para mülk beklemez insan olmasını hakka hizmet etmesini bekler dedelik babalık hizmetinde ise, malını mülkünü değerini korur, eşyanı korur, eşdeğerin bilir, ihanet etmez, namusuna şerefine sahip çıkar, sosyal sosyoloji olaraktan bazı gelirler verilir, verilen gelirler ise Allah yolunda taliplerin yetişmesi için geleceği için harcanır, bu ödemeler geri dönen ödemelerdir, dedelik babalık hizmetinde onlarında çalışması önerilir, kazanması önerilir, asla taliplerinden dayatmalı ile bir şey alamazlar, isteyemezler, asla haram ile beslenemezler, asla taliplerini yanlışa yönlendiremezler, taliplerini yoldan çıkartamazlar yolunu terk etmesini bekleyemezler, hiç bir zaman talibin dini siyasi üzerinde baskısı bulunamaz, dayatması bulunamaz, dini siyaseti alet edilmez, manada ise, bir pir dede ocak zade dedesi ve mürşit rehber bunlar hiç bir zaman diyemez, sen kutu partisini destekleyeceksin, diye sen yolsuzluklara sahip çıkacaksın diye, sen oyunu verip karşılığında kömür alacaksın diyemez, bunları diyen, yerinde olamaz postunda olamaz yolun yezitti olur, lanetlenir, sosyal yapılanma ise, dede ocakları boş bırakmaz takip eder, durmadan dolaşır halini hatırını sorar, yardım eder duasını verir, elini verir, el kol olur köprü olur, görevi taliplerini bilmek dolaşmak yardımda bulunmak yanlışlıktan kurtarmak bilmediğini göstermek sosyal dengeleri sağlamak, hiç bir iktidarın ezmesine izin vermemek sömürmesine izin vermemek baskı zülüm altına girmesine izin vermemek, mürebbi musahip olanlar uygulaması ile ayni koşulların doğal değerlerini bilmektir taliplerin hizmetlerini bilmektir, taliplerin dedeleri olmadığında hizmetsiz bırakmamak dikme dedelik uygulaması ile taliplerin coğrafi uzaklığı olmadan yakınlaşmasını istemektir iri diri olmasını istemektir, dedelerin pirlerin inanç önderleri olarak, görevini iyi bilmesi vasıflarını bilmesi sosyal inançsal bakımında korumak önderlik etmek, kötü davranışlardan kurtarmak iyi örnek olmak, irşat etmek yolunu aydınlatmak, bilgilendirmek, yolun yezitti olmasına karşı çıkmak, lanetlenmesinden korumak, lanet halkasına girecek olanı kurtarmak, düşkün etmemek, kurtarmak cem hizmetlerinde olması, cenaze, hizmetlerinde dini ayinle ilgili törenlerinde birlik dirilik ölüm kalım cenaze yönetiminde bulunması, suçlu olmalarını önlemek, suçsuz kalmalarını istemek, adaletli olmak adaleti iyi sağlamak,

  Alinin adaleti ile adaletli olmak, düşkün etmemek, düşkün olacak her şeyden uzak durmak bildiğini bilmek aktarmak inançla bakımından geleceği kör etmemek Aydın etmek davranışlarıyla iyi yaşantılarıyla iyi, iyi önderlik olmak, kutsal günleri bilmek, bayramları bilmek, yaslı günleri bilmek, doğum günlerini hakka yürüdüğü günleri bilmek saygınlığını korumak arttırmak, hizmetlerin kaynaklarını bitirmemek tüketmemek, iyi hizmetler vermek iyi yönlendirmek, yakın olmak irşat aydınlatma ile kol kanat olmak, göçüş sırasında bile hakka yürürken alnı ak olmak özü pak nurunda nübüvveti ile kalmak, lanetlenen olmamak, doğruya kılavuz olmak kanat ehli olmak kanat açtırmak, arı olmak bal sunmak balın sundurmak, güçleri örgütleri dinamikleri, buyrukları titizlikleri uygulamak uygar laik çağdaş olmak, Kâbe yıkmamak, can incitmemek, rizalığını almak kazanmak Bilmek ker belaya bağlanmak, imamları imamet postunda olanları bilmek kuran okumak öğretmek, manasını vermek mana sultanı olmak, merhametli olmak şefaatçi olmak, keramet sahibi olmak, el birliği ile topluluğunu bulmak nezdindeki gücü bilmek korumak boşa çıkartmamam Alevilik bilincini aşılamak, toplumsal bilincini aşılamak, sürekli değişimleri bilmek değerlendirmek insanın onurunu şerefini korumak, aileler arasında sorunları çözmek darda durmak, dara durmasını önermek ak olunmasını pak kalınmasını özünden ruhani olarak nurun karartmamak, yoluna kararlıkla bağlananları korumak aşkı takdirde yanlış yapmamak, yanlışta bulunmamak, disiplinli olmak disiplinlini sağlamak, her konuyu iyi olarak çözüme kavuşturmak, çaresiz bırakmamak, dayanışmayı arttırmak, sosyal dinsel törenleri iyi bilmek ibadetlerini temelini iyi bilmek iyiye dayanır yanlarını göstermek geleneksel olarak ibadetlerin hak kılmak

  Cuma akşamı denilen Perşembeyi Cumaya başlayan akşam yapılan ibadetlerin cemlerin pir evinde olması, cem evinde olması, mana olarak kimi yerlerde yapılan türbelerin bulunduğu yerlerde yapılan evde de olmak şartıyla edebe erkâna uyularak, pirine bağlı olmanın bağlılığı korumanın taliplerini bir kılmanın irşat etmenin cem meydani denir cem evleri denir he yönüyle iri diri kılan kutsal kılınan, Yola sahip çekilmesi istenen, belden yoldan gelenler ile önemini arttıran durmadan dünyada gelişen önemli bilgileri sunmak, kaybedilen bilgileri sunmak, gaybi bilgileri sunmak, dört kapıdan öte sırrı hakikat erdirmek, sırra kadem bastırmak, postunu vermek irşat olduğu kimseyi, yoluna göndermek ocağını kurmasın istemek, aşkına Ali abanın ocağında çırasını uyartmasını beklemek Allah eyvallah hak ile gerçekler demine hak ile pir Teslim Abdal ocağımdan aşk ile gerçeğe hü ya hak Muhammed Ali gerçeğe hü pir nefesimizin aşkına aşk ile gerçeğe hü seyid pir benlim abdal ocağın aşkına yolun eri piri dirisi olarak ol sultanı enbiyanın resulü nebinin Ali abanın aşkına ol âdemin evveli atası aşkına bin bir ismi var olanın aşkına aşk ile gerçeğe hü lanet olsun yolun yezittin lanet okundu yolun yezidine gerçeğe hÜ
 •  

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR